Tin tức

Rubik_Architects

Một tập thể dù là doanh nghiệp, hộ gia đình cũng đều cần có cơ cấu tổ chức với các vị trí quan trọng để vận hành đồng bộ, nhất quán mục tiêu để đạt kết quả cao nhất.
#Rubik_Architects chúng tôi cũng đang từng bước kiện toàn để phát triển, bền vững.
#chúc_mừng các các cá nhân đã được sự tin tưởng của Ban Giám đốc quyết định bổ nhiệm cho vị trí quan trọng, lèo lái con thuyền #Rubik ngày càng vững chắc hơn!!